Opšti uslovi poslovanja - Nova Communications

Ovim opštim uslovima poslovanja (u daljem tekstu: „Opšti uslovi“) regulisani su uslovi korišćenja naših usluga, koje nudimo u okviru privrednog društva NOVA COMMUNICATIONS PREDUZEĆE ZA TRŽIŠNE KOMUNIKACIJE I PROPAGANDU, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (STARI GRAD), sa sedištem na adresi: Vlajkovićeva 7, 11000 Beograd, matični broj: 17175629, PIB: 100061009, delatnost i šifra delatnosti: 7320 – istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja, adresa za prijem elektronske pošte: office@novacomm.rs, web adresa: http://novacomm.rs/ (u daljem tekstu: „Nova ili Mi“).

Kao što znate, Nova je osnovana 1996. godine kao „full service“ agencija i ekspozitura internacionalnog lanca Young & Rubicam. Od 2009. godine, Nova posluje samostalno, predstavljajući jednu od vodećih agencija za integrisane komunikacije u Srbiji.

Nova pruža sledeće usluge:

  • Istraživanje i analiza tržišta;
  • Media Planning;
  • Media Buying;
  • Digital Marketing,

i omogućava Vama, kao potencijalnom korisniku naših usluga, da učinite svoj biznis još naprednijim i vidljivijim.

Naš je cilj da zajedničkim snagama i zajedničkom željom stvorimo uspešnu strategiju, koja će omogućiti Vašem biznisu eksponencijalan rast i pozicioniranje na tržištu.

Samim tim, ovi Opšti uslovi regulišu odnos između Nova-e, kao pružaoca usluga strateškog planiranja i Vas, kao korisnika naših usluga.

Opšti uslovi poslovanja sastavljeni su u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigovima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i sa našom najboljom namerom da ostvarimo saradnju sa Vama na obostrano zadovoljstvo. O obradi podataka o ličnosti, molimo Vas da posetite našu Politiku privatnosti, kao i Politiku o kolačićima, koje su dostupne na našoj web adresi.

Prilikom pružanja usluge koja se odnosi na Istraživanje i analizu tržišta, Mi ulažemo snagu i znanje da razumemo promene koje se dinamično i svakodnevno događaju na tržištu, a sve u cilju pripreme strategije koja će Vaš biznis prilagoditi novim promenama i dešavanjima. Naš tim sprovodi detalje i sveobuhvatne analize i istraživanja, na osnovu kojih priprema adekvatnu strategiju za uspešno pozicioniranje Vašeg biznisa na tržištu.

Kada nas angažujete kako bismo Vam pružili uslugu Media Planning-a, naš tim na osnovu prethodne analize i istraživanja određuje i targetira ciljnu grupu, nakon čega utvrđuje njihove potrebe i želje. Na taj način, a uzimajući u obzir već postojeće opcije na tržištu, pripremamo za Vas jedinstven plan oglašavanja za plasiranje reklamnih poruka, koje će Vaš biznis izdvojiti od konkurencije i koji će upravo obuhvatiti sve potrebe Vaše ciljne grupe. Tako, Vaše ciljeve pretvaramo u delo i Vaše resurse kanališemo i usmeravamo ka pravim idejama. Dodatno, naš tim aktivno prati realizaciju našeg plana, te vodeći računa o reakcijama ciljne grupe reagujemo blagovremeno i prilagođavamo već pripremljen plan, a sve u cilju ostvarivanja ciljeva. Na taj način, zajedno osvajamo tržište i potiskujemo Vaše konkurente.

Prilikom pružanja usluge koja se odnosi na Media Buying, naš tim, shodno Vašim preferencijama i ciljevima, obezbeđuje Vama najbolje uslove za oglašavanje, kako bi Vaše oglasne poruke imale što veći publicitet i kako bi proizvele željeni efekat.

U slučaju Vašeg angažovanja za svrhe pružanja usluge Digital Marketing-a, Mi pružamo Vama uslugu planiranja i zakupa medija ka bilo kom digitalnom kanalu komunikacije. Na taj način, Vaš budžet usmeravamo ka pravom cilju, kako bi se strategija na najefikasniji način plasirala.

Vi samostalno određujete koju uslugu želite da Vam pružimo, tako što ćete nam izraziti Vašu zelju i Vaša očekivanja, a mi ćemo učiniti sve da naša saradnja bude uspešna. Iznoseći nam Vaše želje, Mi ćemo Vam ukazati na to koja usluga koju pružamo je najadekvatnija i koja može dati odgovore na sva Vaša pitanja i dileme. Saradnja između nas može da se uspostavi na ad hoc osnovi ili na duži period, a sve u skladu sa Vašim preferencijama.

Korisnik sa nama, kao pružaocem usluga, zaključuje ugovor o pružanju usluga, čiji sastavni deo čine ovi Opšti uslovi. Ugovorom o pružanju usluga biće jasno definisani uslovi, rokovi, cena, metod i dinamika plaćanja i ostali bitni elementi za naš ugovorni odnos. Za sva pitanja koja nisu regulisana ugovorom o pružanju usluga, imaju se primeniti ovi Opšti uslovi.

O obradi podataka o ličnosti, do kojih dolazi pre ili za vreme zaključenja i izvršenja ugovora o pružanju usluga, molimo Vas da pogledate našu Politiku Privatnosti, koja je dostupna na našoj web stranici.

Naš korisnik može postati svako zainteresovano, poslovno sposobno, domaće ili strano, fizičko ili pravno lice odnosno preduzetnik. Tačnije, korisnicima smatraju se sva lica, koja žele da nas angažuju za svrhe pružanja usluga koje mi nudimo.

Da biste postali naš korisnik nije potrebno da se prethodno registrujete na našoj web adresi.

Sva pitanja koja nisu definisana ovim Opštim uslovima, biće decidno regulisana ugovorom o pružanju usluga.

Samim tim, ukoliko dogovoreni elementi ne budu poštovani, imaćete sva prava koja su kao takva definisana Zakonom o obligacionim odnosima.

Ipak, kako nam je saradnja sa Vama najvažnija, nikakvih kašnjenja i neizvršenja neće biti sa naše strane. Budite slobodni da nam verujete.

Smatraće se da usluga koju smo pružili nije saobrazna ugovorenoj usluzi u sledećim slučajevima:

  • po sadržini, kvalitetu i svrsi usluga ne odgovara opisu koji je Nova pružila korisniku pre zaključenja ugovora o pružanju usluga;
  • usluga nema posebna svojstva koja je zahtevao korisnik, a koja su Nova-oj bila ili su morala biti poznata u trenutku zaključenja ugovora o pružanju usluga;
  • usluga nema redovna svojstva koje usluga te vrste inače ima;
  • pružena usluga nije saobrazna uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obaveštenja.

U tom slučaju, imate pravo na podnošenje reklamacije, o čemu više u nastavku ovih Opštih uslova.

Samim tim, ako Usluga nije saobrazna ugovorenoj, korisnik može da zahteva od Nova-e da izvrši saobraznu uslugu, bez naknade.

Ipak, ako izvršenje saobrazne usluge nije moguće ili predstavlja nesrazmerno opterećenje za Nova-u, korisnik može zahtevati umanjenje cene ili raskid ugovora o pružanju usluge.

Napomene radi, korisnik ne može da raskine ugovor o pružanju usluge ukoliko je nesaobraznost usluge neznatna.

Korisnik svoju reklamaciju može poslati Nova-oj sa detaljnim objašnjenjem u čemu se nesaobraznost sastoji (u daljem tekstu: „Reklamacija“) u roku od 8 dana od dana prijema usluge.

Reklamacija može da se podnose i u elektronskoj formi na adresu: office@novacomm.rs, kao i na adresi sedišta: Vlajkovićeva 7, 11000 Beograd.

Nova je u obavezi da u roku od 48h od prijema Reklamacije, potvrdi korisniku prijem Reklamacije, putem email-a ili putem telefona.

Nova je dužna da u roku od 8 dana po prijemu Reklamacije obavesti korisnika o tome da li je Reklamacija usvojena i da korisnika obavesti o načinu na koji će se Reklamacija biti rešena. Navedeno obaveštenje mora biti u pisanoj formi (uključujući i elektronsku formu).

Nova neće uvažiti Reklamacije koje su nejasne, nepotpune i podnete neblagovremeno, kao ni Reklamacije koje nisu podnete od strane korisnika ili lica ovlašćenog za zastupanje korisnika, o čemu će Nova blagovremeno obavestiti korisnika, u pisanoj formi (uključujući i elektronsku formu).

Nova ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na web stranici, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa, kojih je autor.

Izveštaje i materijale koje Nova pripremi u skladu sa Vašim zahtevom odnosno ugovorom o pružanju usluge, takođe predstavljaju autorsko delo Nova-e i ne možete ih koristiti za bilo koje druge svrhe, osim za one zbog kojih je uspostavljena saradnja između nas i Vas.

Samim tim, neovlašćenim korišćenjem naših izveštaja i svih materijala koje Vam dostavimo u toku naše saradnje, smatraće se da ste učinili povredu autorskih prava Nova-e, osim ukoliko niste pribavili prethodnu saglasnost u pisanoj formi od strana Nova-e. Dodatno, molimo Vas da imate u vidu da niste ovlašćeni da naše izveštaje i materijale, pripremljene u toku naše saradnje, činite dostupnim drugim korisnicima niti ih smete dalje prodavati. Ova zabrana proizvodi dejstvo i nakon izvršenja naše usluge.

Nova može sadržati na web adresi i određeni sadržaj na kojima isključiva autorska i druga prava intelektualne svojine imaju treća lica. U tom slučaju, odgovornost za sadržaj je na nosiocima takvih prava, a ne na Nova-oj.

U slučaju spora, spor će se između korisnika i Nova-e rešiti mirnim putem.

Ukoliko spor ne može da se reši mirnim putem, ugovora se nadležnost stvarno nadležnog suda u Republici Srbiji.

Na sve sporove do kojih može doći imaju se primeniti važeći propisi Republike Srbije.

Nova ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Opšte uslove, tako što će izmene i dopune objaviti na web adresi, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene. Ovi Opšti uslovi počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na web adresi.

U Beogradu, dana 18.05.2021.