Privacy Policy - Nova Communications

NOVA COMMUNICATIONS PREDUZEĆE ZA TRŽIŠNE KOMUNIKACIJE I PROPAGANDU, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (STARI GRAD), sa sedištem na adresi: Vlajkovićeva 7, Beograd, Republika Srbija, MB: 17175629, PIB: 100061009 (u daljem tekstu: “Nova ili mi”), poštuje i štiti privatnost svake osobe (fizičkih lica – klijenta, potencijalnog klijenta ili drugog lica – u daljem tekstu zajedno označeni kao: „Lice ili Vi“) čije lične podatke prikuplja (u daljem tekstu: „Lični podaci“). Prikupljanje i čuvanje Ličnih podataka sprovodi se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 87/2018) (u daljem tekstu: „Zakon“) kao i sa Opštom Uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti (EU 2016/679) (u daljem tekstu: „GDPR“), kada je to primenljivo (u slučaju obrade Ličnih podataka Lica koja su državljani neke od država članica Evropske Unije, Mi ćemo primeniti i odredbe GDPR-a, u meri kojoj je to primenjivo).

Mi cenimo Vas kao našeg posetioca i klijenta i prepoznajemo da je privatnost važna za Vas.

Da bismo zaštitili privatnost svake osobe čije Lične podatke prikupljamo, Mi smo objavili svoju Politiku privatnosti. Politika privatnosti definiše koje Lične podatke Nova prikuplja, u koju svrhu ih koristimo, kako ih štitimo i koja su Vaša prava u vezi sa obradom Ličnih podataka. Naime, razvili smo ovu Politiku privatnosti da bismo Vam prikazali našu praksu u vezi sa prikupljanjem i obradom Ličnih podataka koje prikupljamo od Vas ili o Vama na ovoj web stranici, putem pisane ili usmene komunikacije sa nama, kada zaključite ugovor o pružanju usluga, ili iz nekih drugih izvora.

U svakom slučaju, budite slobodni da nas kontaktirate na email adresu: office@novacomm.rs

Opšte odredbe

 

Ova Politika primenjuje se na svaku obradu Ličnih podataka od strane Nova-e.

Lični podatak“ je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

Lice“ predstavlja fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju;

Obrada podataka o ličnosti“ je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

Osetljivi podaci” odnose se na podatke kojima se otkriva rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, kao i obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o zdravstvenom stanju ili podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica;

Mi ne prikupljamo Vaše osetljive podatke, osim ako nam ih ne učiniti dostupnim dobrovoljno.

Lični podaci dece“ se odnose na osobe mlađe od 18 godina;

Mi ne prikupljamo Lične podatke dece. Kao roditelj ili zakonski staratelj, nemojte dozvoliti svojoj deci da čine dostupnim svoje Lične podatke bez Vaše dozvole.

Ukoliko Nova-oj pošaljete Lične podatke o drugim pojedincima (npr. ako popunite upitnik Pošalji poruku pa ostavite podatke za drugu osobu), Nova će smatrati da imate ovlašćenje da to učinite i da ste nam dozvolili da koristimo podatke te osobe u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

Nova, kao Rukovalac obrade Vaših Ličnih podataka, poštuje Vašu privatnost, te se obavezuje na zaštitu Vaših Ličnih podataka.

Lični podaci se prikupljaju neposredno od Vas, kao lica čiji se podaci obrađuju ili od strane drugih lica.

Neposredno prikupljanje Ličnih podataka od Lica čiji se podaci obrađuju

 

Mi prikupljamo Lične podatke na različite načine:

 • Pristup web stranici

Mi prikupljamo Vaše Lične podatke kada posetite našu web stranicu i kada popunite upitnik pod nazivom: Pošalji poruku koji je dostupan na našoj web stranici. Svrha prikupljanja Ličnih podataka jeste davanje odgovora na različite upite u vezi naših usluga. U tom slučaju, Vi dajete pristanak Nova-oj da prikuplja i obrađuje Vaše sledeće Lične podatke: ime i prezime, email adresu i broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona.

Svrha obrađivanja navedenih Ličnih podataka jeste uspostavljanje komunikacije sa Vama radi davanja odgovora na Vaše upite ili radi preciziranja Vašeg zahteva. Dodatno, Lični podaci se koriste i za svrhe slanja obaveštenja o ponudama, novostima, dodatnim informacijama, aktuelnostima, događajima i promocijama koje organizuje Nova.

Davanje navedenih Ličnih podataka je neophodan uslov za uspostavljanje komunikacije između Vas i Nova-e. U suprotnom, nećemo moći da odgovorimo na Vaš upit.

Navedeni Lični podaci se čuvaju u bazi Nova-e dokle god ne opozovete pristanak.

 • Ugovori o pružanju usluga

Mi prikupljamo Lične podatke zakonskih zastupnika odnosno kontakt osoba naših potencijalnih klijenta i klijenata za svrhe zaključenja ugovora o pružanju usluge odnosno za svrhe realizacije ugovora o pružanju usluga, kao i za svrhe ostvarivanja email komunikacije i telefonske komunikacije radi realizacije ugovornog odnosa odnosno uspostavljanja ugovornog odnosa. Lične podatke koje tom prilikom prikupljamo i obrađujemo jesu: ime i prezime, email adresa i broj mobilnog telefona.

Svrha obrađivanja navedenih Ličnih podataka jeste zaključenje ugovora o pružanju usluge odnosno realizacija ugovora o pružanju usluga, kao i ostvarivanje email komunikacije i telefonske komunikacije radi realizacije ugovornog odnosa odnosno uspostavljanja ugovornog odnosa.

Davanje navedenih Ličnih podataka je neophodan uslov za zaključenje ugovora o pružanju usluga odnosno za svrhe realizacije ugovora o pružanju usluga između Vas i Nova-e odnosno radi ostvarivanja email i telefonske komunikacije između Vas i Nova-e. U suprotnom, nećemo moći da odgovorimo na Vaš poziv da učinimo ponudu odnosno da izvršimo ugovor o pružanju usluga.

Navedeni Lični podaci se čuvaju u bazi Nova-e onoliko koliko je potrebno u svrhu ispunjenja ugovora odnosno pružanja usluge odnosno dok ne budu izvršene sve ugovorne obaveze iz ugovora o pružanju usluga. Izuzetno, Lični podaci prikupljeni u navedene svrhe se mogu čuvati i duži vremenski period i to za period koji je neophodan za uspostavljanje, vršenje ili odbranu pravnog zahteva.

 • Prilikom Vašeg kontaktiranja naših zaposlenih

Prilikom Vašeg kontaktiranja (telefonom, preko društvenih mreža – Instagram i Facebook) naših zaposlenih radi odgovora na različite upite u vezi sa našim uslugama ili slanja ponude, Vi dajete pristanak Nova-oj da prikuplja Vaše sledeće Lične podatke: ime i prezime, email adresu i broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona.

Svrha obrađivanja navedenih Ličnih podataka jeste uspostavljanje komunikacije sa Vama radi davanja odgovora na Vaše upite ili radi preciziranja Vašeg zahteva odnosno radi dobijanja ponude za pružanje usluga. Dodatno, Lični podaci se koriste i za svrhe slanja obaveštenja o ponudama, novostima, dodatnim informacijama, aktuelnostima, događajima i promocijama koje organizuje Nova.

Davanje navedenih Ličnih podataka je neophodan uslov za uspostavljanje komunikacije između Vas i Nova-e. U suprotnom, nećemo moći da odgovorimo na Vaš upit odnosno nećemo moći da Vam pošaljemo ponudu.

Navedeni Lični podaci se čuvaju u bazi Nova-e dokle god ne opozovete pristanak.

 • Upotrebom kolačića

Mi prikupljamo određene podatke iz kolačića, koji su delovi podataka pohranjeni na računaru ili mobilnom uređaju koji koristite. Ipak, podatke koje dobijamo iz kolačića ne predstavljaju Lične podatke.

Naime, putem kolačića prikupljamo samo podatke koji olakšavaju funkcionisanje naše web stranice.

Možete izabrati da li ćete prihvatiti kolačiće ili ne. Ako ste se predomislili u vezi sa postavkama kolačića na našoj web stranici, uvek možete izbrisati ili blokirati kolačiće promenom postavki u Vašem veb pretraživaču i onemogućiti dalje rukovanje podacima. Ova podešavanja zavise od vašeg pretraživača.

Ako blokirate kolačiće, moguće je da vam neke od opcije na našoj web stranici neće biti dostupne.

Kako biste više saznali o „kolačićima“ i kako upravljati njima, uključujući i to kako možete da ih isključite, posetite deo pod nazivom: Politika o kolačićima.

Lični podaci dostavljeni od strane drugih lica

 

Postoje slučajevi kada nam možete dostaviti lične podatke trećih lica, npr. radi pripreme i dostavljanja promotivne ponude za koju smatrate da može da bude zanimljiva nekome koga Vi poznajete ili prilikom popunjavanja upitnika pod nazivom: Pošalji poruku na našoj web stranici, u kom slučaju ćemo smatrati da ste od strane takvog lica ovlašćeni za takvo postupanje i ni u kom slučaju nećemo snositi odgovornost za obradu Ličnih podataka trećeg lica.

Mi prikupljamo Vaše sledeće lične podatke:

 • ime i prezime;
 • email adresu;
 • broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona.

Svrha prikupljanja Ličnih podataka jeste:

 • davanje odgovora na različite upite u vezi naših usluga;
 • uspostavljanje komunikacije sa Vama radi davanja odgovora na Vaše upite ili radi preciziranja Vašeg zahteva;
 • slanje ponude u vezi sa pružanjem naših usluga;
 • zaključenje ugovora o pružanju usluga;
 • realizacija zaključenog ugovora o pružanju usluga;
 • slanje obaveštenja o ponudama, novostima, dodatnim informacijama, aktuelnostima, događajima i promocijama koje organizuje Nova.

Nova može koristiti depersonalizovane podatke u statističke svrhe.

Pravni osnov obrade Ličnih podataka je:

 • Vaš pristanak

Vaši Lični podaci do kojih smo došli na osnovu Vašeg pristanka će se obrađivati i čuvati sve dok postoji Vaš pristanak, odnosno sve do eventualnog opoziva Vašeg pristanka. Pristanak za prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših podataka možete opozvati u svakom trenutku slanjem elektronskog zahteva na mail adresu: office@novacomm.rs

Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade Ličnih podataka izvršenu na osnovu Vašeg pristanka pre opoziva.

 • Izvršenje ugovornih obaveza

Nova prikuplja Lične podatke koji su joj neophodni za zaključenje i izvršenje ugovora sa Vama i ispunjenja predugovornih obaveza.

Lični podaci su neophodni za sklapanje ugovora o pružanju usluga odnosno Lični podaci su potrebni kako bismo mogli da odgovorimo na Vaše zahteve i da ih ispunimo ili kako bismo mogli da ispunimo naše ugovorne obaveze.

Ukoliko nam ne pružite neophodne Lične podatke, nećemo moći da obradimo Vaš zahtev niti zaključimo ugovor o pružanju usluga.

Nova neće Vaše Lične podatke činiti dostupnim drugim primaocima, odnosno trećim licima, osim u slučajevima navedenim u ovoj Politici privatnosti.

Lične podatke koje Nova prikuplja radi zaključenja ugovora o pružanju usluga odnosno radi realizacije ugovora o pružanju usluga, Nova će čuvati samo onoliko koliko je potrebno u svrhu ispunjenja ugovora odnosno pružanja usluge odnosno dok ne budu izvršene sve ugovorne obaveze iz ugovora o pružanju usluga. Izuzetno, Lični podaci prikupljeni u navedene svrhe se mogu čuvati i duži vremenski period i to za period koji je neophodan za uspostavljanje, vršenje ili odbranu pravnog zahteva.

Lični podaci koji se obrađuju isključivo na osnovu Vašeg pristanka čuvaju se do opoziva pristanka.

Pored već navedenih prava u ovoj Politici privatnosti, kao i ostalih prava predviđenih Zakonom i drugim propisima u skladu sa Zakonom, Lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima prava:

 • da od Nova-e zahteva informaciju o tome da li Nova obrađuje njegove Lične podatke i pristup tim podacima

Na zahtev Lica, Nova će pružiti informacije o Ličnim podacima Lica koje obrađuje Nova ili njegovi obrađivači, u skladu sa njegovim uputstvima, o svrsi obrade Ličnih podataka, pravnom osnovu i trajanju obrade, imenu i adresu obrađivača i njegovih aktivnosti vezanih za obradu, okolnosti i uticaju na povredu podataka o ličnosti, kao i mere preduzete u cilju njihovog eliminisanja, i, u slučaju prenosa podataka, informacije o pravnom osnovu takvog prenosa i prijemniku.

Nova će, u najkraćem mogućem roku nakon podnošenja zahteva, ali najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, dostaviti pisano izjašnjenje, na razumljivom jeziku. Pisano izjašnjenje će se dostaviti besplatno, osim ako je zahtev očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se isti učestalo ponavlja. U tom slučaju, Nova može da naplati nužne administrativne troškove davanja pisanog izjašnjenja odnosno postupanja po zahtevu ili da odbije da postupi po zahtevu.

Nova je dužna da Licu na koje se Lični podaci odnose na njegov zahtev dostavi kopiju Ličnih podataka koje obrađuje. Nova može da zahteva naknadu nužnih troškova za izradu dodatnih kopija koje zahteva Lice na koje se podaci odnose. Ako se zahtev za kopiju dostavlja elektronskim putem, informacije se dostavljaju u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ako je Lice na koje se podaci odnose zahtevalo drugačije dostavljanje.

 • da od Nova-e zahteva ispravku, dopunu ili brisanje njegovih Ličnih podataka i prava na prigovor na obradu

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da zatraži da se njegovi Lični podaci izbrišu od strane Nova-e.

Nova je dužna da bez nepotrebnog odlaganja izbriše Lične podatke i to ukoliko:

 1. Lični podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani,
 2. Lice je opozvalo pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, a nema drugog pravnog osnova za obradu,
 3. Lice je podnelo prigovor na obradu,
 4. Lični podaci su nezakonito obrađivani,
 5. Lični podaci moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza Nova-e;
 6. Lični podaci su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva u smislu Zakona.
 • da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • pravo na prenosivost Ličnih podataka

Lice na koje se Lični podaci odnose ima pravo da Lične podatke koje je prethodno dostavilo Nova-joj primi od Nova-e u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove Lične podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane Nova-e, ako su zajedno ispunjeni sledeći uslovi:

 1. obrada je zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora;
 2. obrada se vrši automatizovano.
 • da se obrada Ličnih podataka ograniči od strane Nova-e, ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva
 1. Lice na koje se podaci odnose osporava tačnost Ličnih podataka, u roku koji omogućava Nova-oj proveru tačnosti Ličnih podataka;
 2. obrada je nezakonita, a Lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju Ličnih podataka i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe Ličnih podataka;
 3. Nova-oj više nisu potrebni Lični podaci za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je Lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;
 4. Lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad interesima Lica.

Nova-e je dužna da obavesti sve primaoce kojima su Lični podaci otkriveni o svakoj ispravci ili dopuni ili brisanju Ličnih podataka ili ograničenju njihove obrade u skladu sa Zakonom i GPDR-om, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava. Nova je dužna da Lice na koje se podaci odnose, na njegov zahtev, informiše o svim primaocima.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da njegove Lične podatke koje je prethodno dostavilo Nova-oj primi od njega u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane Nova-e kojem su ti podaci bili dostavljeni, u skladu sa Zakonom.

Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese Nova-oj prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se na njega ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj.

Ako povreda Ličnih podataka može da proizvede visok rizik po prava i slobode Lica, Nova je dužna da bez nepotrebnog odlaganja o povredi obavesti lice na koje se podaci odnose, u skladu sa Zakonom.

U slučaju povrede Ličnih podataka koja može da proizvede rizik po prava i slobode Lica, Nova je dužna da o tome obavesti Poverenika za pristupi informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja, ili ako je to moguće u roku od 72 časa od saznanja za povredu. Obaveštenje dostavljeno nadležnom organu sadrži sve informacije u skladu sa Zakonom.

Prenos podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, bez prethodnog odobrenja, može se izvršiti ako je utvrđeno da ta druga država/međunarodna organizacija obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti. S tim u vezi, Odlukom o listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 55/2019) (u daljem tekstu: „Odluka“) utvrđeno je gde se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

S tim u vezi, Nova ne prenosi Lične podatke izvan granica Republike Srbije.

Prilikom obrade Ličnih podataka, Nova će u svakom trenutku nastojati da postupa u skladu sa sledećim načelima obrade podataka:

 • Lični podaci se moraju obrađivati zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na Lice („zakonitost, poštenje i transparentnost”);
 • Lični podaci se moraju prikupljati u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite i dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama („ograničenje u odnosu na svrhu obrade”);
 • Lični podaci moraju biti primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade („minimizacija podataka”);
 • Lični podaci moraju biti tačni i, ako je to neophodno, ažurirani; uzimajući u obzir svrhu obrade, moraju se preduzeti sve razumne mere kojima se obezbeđuje da se netačni podaci o ličnosti bez odlaganja izbrišu ili isprave („tačnost”);
 • Lični podaci moraju da se čuvati u obliku koji omogućava identifikaciju Lica samo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade („ograničenje čuvanja”);
 • Lični podaci moraju se obrađivati na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera („integritet i poverljivost”).

Nova je odgovorna za primenu ovih načela i mora omogućiti njihovu primenu („odgovornost za postupanje”).

Naša web stranica može da sadrži linkove ka web stranicama trećih strana. Imajte na umu da mi nismo odgovorni za prikupljanje, upotrebu, održavanje, deljenje ili otkrivanje podataka i informacija od strane trećih strana. Ako otkrivate lične podatke na web stranicama trećih strana i koristite te stranice, pravila o privatnosti i uslovi korišćenja tih trećih lica biće primenljiva u odnosu na tu obradu. Preporučujemo Vam da pročitate pravila o privatnosti web stranica koje posećujete pre nego što otkrijete svoje lične podatke.

Vaši Lični podaci će biti tretirani kao poverljive informacije i Nova će preduzeti odgovarajuće potrebne mere kako bi iste zaštitila u skladu sa Zakonom. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju, treba da budu upoznata sa Vašim Ličnim podacima i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.

Ova Politika privatnosti je dostupna na web stranici novacomm.rs

Ako odlučimo da promenimo svoju Politiku privatnosti, promene će biti postavljene i objavljene na web stranici novacomm.rs

Ukoliko imate pitanja ili zahteve u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti molimo da nas kontaktirate na email adresu: office@novacomm.rs

Vaša Nova Communications

Politika o kolačićima

Mi poštujemo Vašu zabrinutost u vezi privatnosti i cenimo odnos koji imamo sa Vama.

Kao i mnoge kompanije, mi koristimo tehnologiju na našoj web stranici kako bismo prikupili informacije koje nam pomažu da poboljšamo našu web stranicu. Cookies (u daljem tekstu: Kolačići) koje koristimo, omogućavaju našoj web stranici da radi i pomaže nam u funkcionisanju web stranice.

Kolačići, oznake piksela i slične tehnologije (kolektivno “Kolačići”) su datoteke sa malim količinama informacija koje se preuzmu na bilo koji uređaj sa omogućenim internet pristupom – kao što je Vaš računar, pametni telefon ili tablet – kada posetite našu web stranicu. Kolačići se zatim šalju nazad na web stranicu sa koga su potekli u svakoj narednoj poseti ili na drugu web stranicu koja prepoznaje taj kolačić. Kolačići obavljaju mnogo različitih i korisnih poslova, kao što su pamćenje Vaših podešavanja, generalno poboljšavajući Vaše „online“ iskustvo i pomažući nam da Vam ponudimo najbolje proizvode.

Postoji mnogo vrsta kolačića. Svi oni funkcionišu na isti način, uz manje razlike. Za detaljnu listu kolačića koji se koriste na našoj web stranici, molimo Vas da pogledate relevantan odeljak ispod.

Mi koristimo podatke prikupljene preko kolačića kako bismo prepoznali računar odnosno kako bismo prepoznali koju opciju jezika ste izabrali, a kako prilikom sledeće posete našoj web stranici ne biste morali ponovo da podešavate tu opciju.

Možete izabrati da li ćete prihvatiti kolačiće ili ne. Ako ste se predomislili u vezi sa postavkama kolačića na našoj web stranici, uvek možete izbrisati ili blokirati kolačiće promenom postavki u Vašem veb pretraživaču i onemogućiti dalje rukovanje Vašim podacima koje smo prikupili (a koji podaci ne predstavljaju lične podatke). Ova podešavanja zavise od Vašeg pretraživača.

Ako blokirate kolačiće, moguće je da Vam neke od opcije na web stranici neće biti dostupne.

U zavisnosti od sadržaja sajta, kolačići mogu biti postavljeni od strane Nova-e (kako je definisano Politikom privatnosti) ili od strane trećih lica.

 • Kolačići postavljeni od strane Nova-e

Ovo su kolačići koje mi postavljamo na našoj web stranici, na kojoj se upravo nalazite, i koje koristite kada pregledate našu web stranicu.

 • Kolačići trećih lica

Naša web stranica ne koristi kolačiće trećih lica, čime pokazujemo našu veliku posvećenost da zaštitimo Vašu privatnost.

U slučaju da na našoj web stranici budu postavljeni kolačići trećih lica, o toj činjenici bićete obavešteni tako što će ova Politika o kolačićima biti blagovremeno izmenjena.

Radi boljeg razumevanja, kolačići trećih lica jesu oni kolačići koji nisu postavljeni od strane nas kao vlasnika web stranice, te korišćenjem ovih kolačića, treća lica koja su ih postavila mogu da dobijaju informacije o Vašem ponašanju na našoj web stranici. U svakom slučaju, ukoliko budu prisutni kolačići trećih lica i ne budete želeli da ih prihvatite, moći ćete da uskratite pristup istim uskraćivanjem pristanka putem našeg alata za upravljanje kolačićima ili pomoću podešavanja vašeg internet pretraživača.

Na našoj web stranici prikupljaju se sledeći kolačići:

 • Funkcionalni kolačići

Svrha ovih kolačića je da pamte informacije koje ste već jednom uneli (izbor jezika na našoj web stranici) kako bismo Vam omogućili unapređeno i bolje funkcionisanje naše web stranice (prilikom sledeće posete našoj web stranici, jezik će već biti izabran, shodno Vašem prethodnom izboru). Ovi kolačići ne prikupljaju nikakve lične podatke.

U slučaju da ne prihvatite ove kolačiće to može da utiče na performanse i funkcionisanje web stranice.

Na našem sajtu postavljeni su sledeći strogo funkcionalni kolačići: pll_language (naziv kolačića), HTTP (vrsta kolačića).

Što se tiče trajanja, na našoj web stranici, koristimo jednu vrstu kolačiča:

 • Funkcionalni kolačići – Ovi kolačići i podaci koji se prikupljaju putem tih kolačića (koji nisu lični podaci) se čuvaju godinu dana.

Kolačići postavljeni na našoj web stranici se ne smatraju prihvaćeni sami po sebi, tako da, na našoj web stranici možete samostalno odabrati opciju koju želite (prihvatam ili ne prihvatam).

 • Onemogućavanje kolačića putem našeg alata za upravljanje kolačićima

Prilikom prve posete našoj web stranici, pojaviće vam se obrazac koji vam omogućava da izaberete da li ćete omogućiti i prihvatiti da se prikupljaju informacije  na našoj web stranici (o izboru jezika) putem funkcionalnih kolačića. Kolačiće prihvatate štikliranjem kvadratića koji se nalazi na našem alatu za upravljanje kolačićima. Ukoliko izričito ne odobrite kolačiće, smatraće se da ih niste prihvatili.

 • Onemogućavanjem putem podešavanja vašeg internet pretraživača

Većina internet pretraživača je podešena da automatski prihvata kolačiće. Ako ne želite da naša web stranica čuva kolačiće na vašem uređaju, možete promeniti podešavanja internet pretraživača tako da dobijete upozorenje pre nego što se snime određeni kolačići. Takođe možete podesiti tako da vaš internet pretraživač odbija naše kolačiće. Takođe možete povući svoj pristanak na kolačiće brišući kolačiće koji su već sačuvani.

U slučaju da za pristup našoj web stranici koristite različite uređaje (uključujući i različite vrste uređaja kao što su telefon, tablet, laptop računar), neophodno je da izvršite podešavanje Vaših internet pretraživača na svim ovim uređajima.

Informacije kako možete menjati podešavanja kolačića možete pronaći u sekciji „Pomoć“ internet pretraživača koji aktivno koristite za pristup našem sajtu.

Kako bismo vam pomogli da se lakše snađete, klikom na naziv internet pretraživača koji koristite bićete upućeni na korisničko uputstvo za upravljanje kolačićima tog internet pretraživača: